left

Štatistiky
TOPlist
Profil firmy

Právny štatút :

Pavol Hypský - H&H mont podniká ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia od roku 1993. Registrácia na ObÚ v Leviciach, živn.register č. 402 - 10577.

Popis firmy :

Oblasť podnikania stavebno - montážnej firmy Pavol Hypský - H&H mont sa sústreďuje na stavebnú činnosť, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Naša firma je na trhu od roku 1993. Za 13 rokov existencie prešla vývojom, kedy sme v r.1993-1998 poskytovali služby čiastkového charakteru, ako subdodávateľ prác stavebných, až do vyprofilovania sa na samostatného dodávateľa investičných celkov a to ako pre občanov, tak aj pre súkromné firmy, od rekonštrukcie, výstavbu rodinných domov a nájomných bytov po rekonštrukciu a výstavbu výrobných kapacít. Od roku 2000 sme platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Miesto podnikania :

Sídlo firmy je v Tekovských Lužanoch na ul. Dukelskej č.25. Kancelária v Leviciach je na ul. Nábrežnej č.5. Stavebniny sa nachádzajú na ul SNP 190 v Tekovských Lužanoch. Stavebný materiál a stavebné zariadenia pred odsunom na konkrétne stavenisko sú uložené v skladových priestoroch firmy v Tekovských Lužanoch.

Systém riadenia kvality :

Firma Pavol Hypský - H&H mont si uvedomuje, že na trhu práce obstojí v konkurencii len firma, ktorá dbá o profesijne odborné a kvalitatívne zvládnutie nových technologických postupov vo výrobnom procese. Za tým účelom sa staráme o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov absolvovaním kurzov, špeciálnych školení, ktoré sa bezprostredne týkajú riadenia akosti výroby, zavádzania nových stavebných materiálov a ich použitie v praxi. Sú to napr.: montážny kurz na zabudovanie strešných okien Velux, osvedčenie o absolvovaní praktického školenia montáže oceľovej strešnej krytiny Monterey, spoločnosti Ruukki(Rannila) Slovakia , strešných systémov Bramac, Tondach, Stamina, školenia zatepľovacích systémov Baumit, Dryvit, Terranova, školenia komínových systémov Schiedel, Prespor a spolupráca s týmito spoločnosťami. Ďalej sme zmluvným partnerom firmy Euroline, kde predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca pri predaji projektov rod.domov a ich realizácii výstavby.

Zvyšovanie kvalifikácie :

Novoprijatí zamestnanci absolvujú základné školenia z predpisov BOZP a PO a vstupnú inštruktáž, v rámci ktorej sú oboznámení o právach a povinnostiach a s technologickými postupmi vo výrobnom procese s dôrazom na kvalitu práce. Profesijnú skladbu robotníkov zabezpečujeme tak, aby maximálne zodpovedala výrobnému programu firmy a aby robotníci boli zamestnaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii a ich zručnosti.

Personál :

majiteľ Pavol Hypský, zamestnáva stavebných technikov, stavbyvedúcich, rozpočtárov a skúsených remeselníkov. Firma spolupracuje na základe zmluvy s remeselníkmi so živnostenským oprávnením a s externými spolupracovníkmi. Ďalej spolupracujeme s odborne spôsobilými stavebnými inžiniermi a technikmi - projektantmi, ktorí nám vypracujú kompletný projekt pri výstavbe rod.domov a pri zmene rod.domu (rekonštrukcii).

foto foto

foto foto

foto foto

Riadenie výrobného

Firma má stanovené zásady a postup riadenia a výrobných procesov s cieľom procesu : dosiahnuť požadované parametre. Zásady riadenia sú záväzné pre všetkých zamestnancov i všetkých dodávateľov. Zodpovednosť za priame vedenie výrobného procesu pri realizácii diela zodpovedá majiteľ firmy, ktorý zabezpečuje komunikáciu s odberateľmi, výber dodávateľov a odovzdávanie stavby v stanovenom termíne a kvalite. Stavbyvedúci a stavebný technik zodpovedá za koordináciu činnosti dodávateľov, zabezpečuje stavebnú pripravenosť, zodpovedá za dodržanie kvalitatívnych parametrov použitých materiálov a zodpovedajúcej technológii, zodpovedá za dodržanie projektových parametrov, vrátane vedenia stavebného denníka a zabezpečuje prípravu a odovzdanie dokumentov preukazujúcich kvalitu použitého materiálu a prác.

Realizácia diela :

Je v súlade s SQ pri dodržaní požiadaviek kvality STN ISO 9001. Realizácia diela je na základe Zmluvy o dielo. Použitie kvalitných materiálov a vykonanie kvalitných prác nám umožňuje poskytnúť záruku na vykonané práce a použité materiály od 3 - 5 rokov. V prípade väčších zakáziek aj 10 rokov záruky.

Odovzdanie diela :

Je formou zápisnice o odovzdaní, súčasťou ktorej je aj zoznam zistených vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní spolu s termínom ich odstránenia. V prípade skrytých vád sa dohodne postup ich odstraňovania v záručnej dobe, ktorá je uvedená v Zmluve o dielo.

Cieľový trh :

V jednej polovici sú cieľovým trhom našej firmy občania, druhú polovicu tvoria samospráva, cirkev, podnikateľské subjekty ako fyzické, tak aj právnické. Pôsobnosť firmy je orientovaná na investorov v rámci celého Slovenska.

Vykonávame tieto činnosti :

 • Výstavbu rodinných domov na kľúč
 • Projektová dokumentácia
 • Montáž krovov a pokrývačske práce / Bramac, Tondach, Ruukki, šindel a iné /
 • Strojové omietky vonkajšie, vnútorné, potery
 • Klampiarske práce
 • Vodoinštalačné a kúrenárske práce
 • Výkopové práce a nakladanie s UNC
 • Rekonštrukcie rodinných domov
 • Obklady, dlažby, zámková dlažba
 • Montáž podkrovia systémom Rigips
 • Zhotovenie podhľadov z Tatran. profilu
 • Zateplenie domov, fasády
 • Elektroinštalácie
 • Predaj stavebného materiálu
 • Náklad. doprava autom s hydr.ramenom
foto foto

Konkurencia :

Na ponúkanú zákazku si odberateľ vyberie firmu, ktorá spĺňa jeho požiadavky z pohľadu finančnej náročnosti, rýchlosti vybavenosti a kvality práce. Napriek dosť veľkej konkurencii sme si našli na trhu svoje miesto. K získavaniu zákaziek nám pomáha šírenie dobrého mena spokojnými zákazníkmi. Zúčastňujeme sa aj verejných súťaží.

Záver :

V období od roku 1993 sa postupne zvýšila vybavenosť firmy, kvalita práce, o čom svedčí aj množstvo uskutočnených stavieb a minimálne množstvo reklamácií, ktoré sú vybavované k spokojnosti zákazníka. Trinásťročné pôsobenie na trhu vo sfére stavebníctva dáva záruku, že firma Pavol Hypský - H&H mont je stabilná, likvidná a zodpovedná.